10š€ž ‚€ 编码相关信息

Unicode(10进制) 49 Unicode(16进制) 31 HTML实体(10进制) 1 HTML实体(16进制) 1 JavaScript(ASCII) \u31
Unicode(10进制) 48 Unicode(16进制) 30 HTML实体(10进制) 0 HTML实体(16进制) 0 JavaScript(ASCII) \u30
Unicode(10进制) 353 Unicode(16进制) 0161 HTML实体(10进制) š HTML实体(16进制) š JavaScript(ASCII) \u0161
Unicode(10进制) 8364 Unicode(16进制) 20AC HTML实体(10进制) € HTML实体(16进制) € JavaScript(ASCII) \u20AC
Unicode(10进制) 382 Unicode(16进制) 017E HTML实体(10进制) ž HTML实体(16进制) ž JavaScript(ASCII) \u017E
Unicode(10进制) 32 Unicode(16进制) 20 HTML实体(10进制)   HTML实体(16进制)   JavaScript(ASCII) \u20
Unicode(10进制) 8218 Unicode(16进制) 201A HTML实体(10进制) ‚ HTML实体(16进制) ‚ JavaScript(ASCII) \u201A
Unicode(10进制) 141 Unicode(16进制) 8D HTML实体(10进制)  HTML实体(16进制)  JavaScript(ASCII) \u8D
Unicode(10进制) 8364 Unicode(16进制) 20AC HTML实体(10进制) € HTML实体(16进制) € JavaScript(ASCII) \u20AC

“10š€ž ‚€”的Encoding,“10š€ž ‚€”的编码,“10š€ž ‚€”的编码大全,“10š€ž ‚€”的字符编码

字符 名称 编号 代码页标识符 单符编码
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (美国-加拿大) 37 IBM037 F1F06F6F6F406F096F
10š€ž ‚€ OEM 美国 437 IBM437 3130733F7A202C3F3F
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (国际) 500 IBM500 F1F06F6F6F406F096F
10š€ž ‚€ 阿拉伯字符(ASMO-708) 708 ASMO-708 31303F3F3F203F3F3F
10š€ž ‚€ 阿拉伯字符(DOS) 720 DOS-720 31303F3F3F203F8D3F
10š€ž ‚€ 希腊字符(DOS) 737 ibm737 31303F3F3F203F3F3F
10š€ž ‚€ 波罗的海字符(DOS) 775 ibm775 3130D53FD820273F3F
10š€ž ‚€ 西欧字符(DOS) 850 ibm850 3130733F7A20273F3F
10š€ž ‚€ 中欧字符(DOS) 852 ibm852 3130E73FA720273F3F
10š€ž ‚€ OEM 西里尔语 855 IBM855 3130733F7A20273F3F
10š€ž ‚€ 土耳其字符(DOS) 857 ibm857 3130733F7A20273F3F
10š€ž ‚€ OEM 多语言拉丁语 I 858 IBM00858 313073D57A20273FD5
10š€ž ‚€ 葡萄牙语(DOS) 860 IBM860 31307C3F7A202C3F3F
10š€ž ‚€ 冰岛语(DOS) 861 ibm861 3130733F7A20273F3F
10š€ž ‚€ 希伯来字符(DOS) 862 DOS-862 3130733F7A202C3F3F
10š€ž ‚€ 加拿大法语(DOS) 863 IBM863 3130733F7A20273F3F
10š€ž ‚€ 阿拉伯字符(864) 864 IBM864 31303F3F3F203F3F3F
10š€ž ‚€ 北欧字符(DOS) 865 IBM865 3130733F7A20273F3F
10š€ž ‚€ 西里尔字符(DOS) 866 cp866 3130733F7A20273F3F
10š€ž ‚€ 现代希腊字符(DOS) 869 ibm869 3130733F7A208C3F3F
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (多语言拉丁语 2) 870 IBM870 F1F09C6FB6406F096F
10š€ž ‚€ 泰语(Windows) 874 windows-874 31303F803F203F8D80
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (现代希腊语) 875 cp875 F1F06F6F6F406F096F
10š€ž ‚€ 日语(Shift-JIS) 932 shift_jis 31303F3F3F203F3F3F
10š€ž ‚€ 简体中文(GB2312) 936 gb2312 31303F803F203F3F80
10š€ž ‚€ 朝鲜语 949 ks_c_5601-1987 31303FA2E63F203F3FA2E6
10š€ž ‚€ 繁体中文(Big5) 950 big5 31303FA3E13F203F3FA3E1
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (土耳其拉丁语 5) 1026 IBM1026 F1F06F6F6F406F096F
10š€ž ‚€ IBM 拉丁语 1 1047 IBM01047 F1F06F6F6F406F096F
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (美国-加拿大-欧洲) 1140 IBM01140 F1F06F9F6F406F099F
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (德国-欧洲) 1141 IBM01141 F1F06F9F6F406F099F
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (丹麦-挪威-欧洲) 1142 IBM01142 F1F06F5A6F406F095A
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (芬兰-瑞典-欧洲) 1143 IBM01143 F1F06F5A6F406F095A
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (意大利-欧洲) 1144 IBM01144 F1F06F9F6F406F099F
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (西班牙-欧洲) 1145 IBM01145 F1F06F9F6F406F099F
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (英国-欧洲) 1146 IBM01146 F1F06F9F6F406F099F
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (法国-欧洲) 1147 IBM01147 F1F06F9F6F406F099F
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (国际-欧洲) 1148 IBM01148 F1F06F9F6F406F099F
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (冰岛语-欧洲) 1149 IBM01149 F1F06F9F6F406F099F
10š€ž ‚€ Unicode 1200 utf-16 310030006101AC207E0120001A208D00AC20
10š€ž ‚€ Unicode (Big-Endian) 1201 utf-16BE 00310030016120AC017E0020201A008D20AC
10š€ž ‚€ 中欧字符(Windows) 1250 windows-1250 31309A809E20823F80
10š€ž ‚€ 西里尔字符(Windows) 1251 windows-1251 313073887A20823F88
10š€ž ‚€ 西欧字符(Windows) 1252 Windows-1252 31309A809E20828D80
10š€ž ‚€ 希腊字符(Windows) 1253 windows-1253 313073807A20828D80
10š€ž ‚€ 土耳其字符(Windows) 1254 windows-1254 31309A807A20828D80
10š€ž ‚€ 希伯来字符(Windows) 1255 windows-1255 31303F803F20828D80
10š€ž ‚€ 阿拉伯字符(Windows) 1256 windows-1256 31303F803F20823F80
10š€ž ‚€ 波罗的海字符(Windows) 1257 windows-1257 3130F080FE20823F80
10š€ž ‚€ 越南字符(Windows) 1258 windows-1258 31303F803F20828D80
10š€ž ‚€ 朝鲜语(Johab) 1361 Johab 31303FD9E63F203F3FD9E6
10š€ž ‚€ 西欧字符(Mac) 10000 macintosh 31303FDB3F20E23FDB
10š€ž ‚€ 日语(Mac) 10001 x-mac-japanese 31303F3F3F203F3F3F
10š€ž ‚€ 繁体中文(Mac) 10002 x-mac-chinesetrad 31303F3F3F203F3F3F
10š€ž ‚€ 朝鲜语(Mac) 10003 x-mac-korean 31303FA2E63F203F8DA2E6
10š€ž ‚€ 阿拉伯字符(Mac) 10004 x-mac-arabic 31303F3F3F203F3F3F
10š€ž ‚€ 希伯来字符(Mac) 10005 x-mac-hebrew 31303F3F3F203F3F3F
10š€ž ‚€ 希腊字符(Mac) 10006 x-mac-greek 31303F3F3F203F3F3F
10š€ž ‚€ 西里尔字符(Mac) 10007 x-mac-cyrillic 31303F3F3F203F3F3F
10š€ž ‚€ 简体中文(Mac) 10008 x-mac-chinesesimp 31303F3F3F203F3F3F
10š€ž ‚€ 罗马尼亚语(Mac) 10010 x-mac-romanian 31303F3F3F20E23F3F
10š€ž ‚€ 乌克兰语(Mac) 10017 x-mac-ukrainian 31303F3F3F203F3F3F
10š€ž ‚€ 泰语(Mac) 10021 x-mac-thai 31303F3F3F203F3F3F
10š€ž ‚€ 中欧字符(Mac) 10029 x-mac-ce 3130E43FEC20E23F3F
10š€ž ‚€ 冰岛语(Mac) 10079 x-mac-icelandic 31303F3F3F20E23F3F
10š€ž ‚€ 土耳其字符(Mac) 10081 x-mac-turkish 31303F3F3F20E23F3F
10š€ž ‚€ 克罗地亚语(Mac) 10082 x-mac-croatian 3130B93FBE20E23F3F
10š€ž ‚€ Unicode (UTF-32) 12000 utf-32 310000003000000061010000AC2000007E010000200000001A2000008D000000AC200000
10š€ž ‚€ Unicode (UTF-32 Big-Endian) 12001 utf-32BE 000000310000003000000161000020AC0000017E000000200000201A0000008D000020AC
10š€ž ‚€ 繁体中文(CNS) 20000 x-Chinese-CNS 31303F3F3F203F8D3F
10š€ž ‚€ TCA 中国台湾 20001 x-cp20001 31303F3F3F203F8D3F
10š€ž ‚€ 繁体中文(Eten) 20002 x-Chinese-Eten 31303F3F3F203F3F3F
10š€ž ‚€ IBM5550 中国台湾 20003 x-cp20003 31303F3F3F203F3F3F
10š€ž ‚€ TeleText 中国台湾 20004 x-cp20004 31303F3F3F203F3F3F
10š€ž ‚€ Wang 中国台湾 20005 x-cp20005 31303F3F3F203F3F3F
10š€ž ‚€ 西欧字符(IA5) 20105 x-IA5 3130733F7A202C3F3F
10š€ž ‚€ 德语(IA5) 20106 x-IA5-German 3130733F7A202C3F3F
10š€ž ‚€ 瑞典语(IA5) 20107 x-IA5-Swedish 3130733F7A202C3F3F
10š€ž ‚€ 挪威语(IA5) 20108 x-IA5-Norwegian 3130733F7A202C3F3F
10š€ž ‚€ US-ASCII 20127 us-ascii 31303F3F3F203F3F3F
10š€ž ‚€ T.61 20261 x-cp20261 3130CF733FCF7A203F8D3F
10š€ž ‚€ ISO-6937 20269 x-cp20269 31303F3F3F203F8D3F
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (德国) 20273 IBM273 F1F06F6F6F406F096F
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (丹麦-挪威) 20277 IBM277 F1F06F6F6F406F096F
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (芬兰-瑞典) 20278 IBM278 F1F06F6F6F406F096F
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (意大利) 20280 IBM280 F1F06F6F6F406F096F
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (西班牙) 20284 IBM284 F1F06F6F6F406F096F
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (UK) 20285 IBM285 F1F06F6F6F406F096F
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (日语片假名) 20290 IBM290 F1F06F6F6F406F096F
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (法国) 20297 IBM297 F1F06F6F6F406F096F
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (阿拉伯语) 20420 IBM420 F1F06F6F6F406F096F
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (希腊语) 20423 IBM423 F1F06F6F6F406F096F
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (希伯来语) 20424 IBM424 F1F06F6F6F406F096F
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (朝鲜语扩展) 20833 x-EBCDIC-KoreanExtended F1F06F6F6F406F096F
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (泰语) 20838 IBM-Thai F1F06F6F6F406F096F
10š€ž ‚€ 西里尔字符(KOI8-R) 20866 koi8-r 3130733F7A20273F3F
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (冰岛语) 20871 IBM871 F1F06F6F6F406F096F
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (西里尔俄语) 20880 IBM880 F1F06F6F6F406F096F
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (土耳其语) 20905 IBM905 F1F06F6F6F406F096F
10š€ž ‚€ IBM 拉丁语 1 20924 IBM00924 F1F0BB9F9D406F099F
10š€ž ‚€ 日语(JIS 0208-1990 和 0212-1990) 20932 EUC-JP 3130AB5E3FAB76203F8D3F
10š€ž ‚€ 简体中文(GB2312-80) 20936 x-cp20936 31303F3F3F203F3F3F
10š€ž ‚€ 朝鲜语 Wansung 20949 x-cp20949 31303FA2E63F203F8DA2E6
10š€ž ‚€ IBM EBCDIC (西里尔塞尔维亚-保加利亚语) 21025 cp1025 F1F06F6F6F406F096F
10š€ž ‚€ 西里尔字符(KOI8-U) 21866 koi8-u 3130733F7A20273F3F
10š€ž ‚€ 西欧字符(ISO) 28591 iso-8859-1 3130733F7A202C8D3F
10š€ž ‚€ 中欧字符(ISO) 28592 iso-8859-2 3130B93FBE202C8D3F
10š€ž ‚€ 拉丁语 3 (ISO) 28593 iso-8859-3 3130733F7A202C8D3F
10š€ž ‚€ 波罗的海字符(ISO) 28594 iso-8859-4 3130B93FBE202C8D3F
10š€ž ‚€ 西里尔字符(ISO) 28595 iso-8859-5 3130733F7A202C8D3F
10š€ž ‚€ 阿拉伯字符(ISO) 28596 iso-8859-6 3130733F7A202C8D3F
10š€ž ‚€ 希腊字符(ISO) 28597 iso-8859-7 3130733F7A202C8D3F
10š€ž ‚€ 希伯来字符(ISO-Visual) 28598 iso-8859-8 3130733F7A202C8D3F
10š€ž ‚€ 土耳其字符(ISO) 28599 iso-8859-9 3130733F7A202C8D3F
10š€ž ‚€ 爱沙尼亚语(ISO) 28603 iso-8859-13 3130F03FFE203F8D3F
10š€ž ‚€ 拉丁语 9 (ISO) 28605 iso-8859-15 3130A8A4B8202C8DA4
10š€ž ‚€ 欧罗巴 29001 x-Europa 31303F3F3F203F3F3F
10š€ž ‚€ 希伯来字符(ISO-Logical) 38598 iso-8859-8-i 3130733F7A202C8D3F
10š€ž ‚€ 日语(JIS) 50220 iso-2022-jp 31303F3F3F203F3F3F
10š€ž ‚€ 日语(JIS-允许 1 字节假名) 50221 csISO2022JP 31303F3F3F203F3F3F
10š€ž ‚€ 日语(JIS-允许 1 字节假名 - SO/SI) 50222 iso-2022-jp 31303F3F3F203F3F3F
10š€ž ‚€ 朝鲜语(ISO) 50225 iso-2022-kr 31303F1B2429430E22660F3F203F3F0E22660F
10š€ž ‚€ 简体中文(ISO-2022) 50227 x-cp50227 31303F803F203F3F80
10š€ž ‚€ 日语(EUC) 51932 euc-jp 31303F3F3F203F3F3F
10š€ž ‚€ 简体中文(EUC) 51936 EUC-CN 31303F803F203F3F80
10š€ž ‚€ 朝鲜语(EUC) 51949 euc-kr 31303FA2E63F203F8DA2E6
10š€ž ‚€ 简体中文(HZ) 52936 hz-gb-2312 31303F803F203F3F80
10š€ž ‚€ 简体中文(GB18030) 54936 GB18030 313081309438A2E381309736208136A53581308233A2E3
10š€ž ‚€ ISCII 梵文 57002 x-iscii-de 31303F3F3F203F8D3F
10š€ž ‚€ ISCII 孟加拉语 57003 x-iscii-be 31303F3F3F203F8D3F
10š€ž ‚€ ISCII 泰米尔语 57004 x-iscii-ta 31303F3F3F203F8D3F
10š€ž ‚€ ISCII 泰卢固语 57005 x-iscii-te 31303F3F3F203F8D3F
10š€ž ‚€ ISCII 阿萨姆语 57006 x-iscii-as 31303F3F3F203F8D3F
10š€ž ‚€ ISCII 奥里雅语 57007 x-iscii-or 31303F3F3F203F8D3F
10š€ž ‚€ ISCII 卡纳达语 57008 x-iscii-ka 31303F3F3F203F8D3F
10š€ž ‚€ ISCII 马拉雅拉姆语 57009 x-iscii-ma 31303F3F3F203F8D3F
10š€ž ‚€ ISCII 古吉拉特语 57010 x-iscii-gu 31303F3F3F203F8D3F
10š€ž ‚€ ISCII 旁遮普语 57011 x-iscii-pa 31303F3F3F203F8D3F
10š€ž ‚€ Unicode (UTF-7) 65000 utf-7 31302B415745677241462B2D202B49426F416A5343732D
10š€ž ‚€ Unicode (UTF-8) 65001 utf-8 3130C5A1E282ACC5BE20E2809AC28DE282AC

最近查询记录

"10š€ž ‚€"的字符编码 "줩"的字符编码 "ꟼ"的字符编码 "皏"的字符编码 "牦"的字符编码 "颖"的字符编码 "𝅒"的字符编码 "酮"的字符编码 "郛"的字符编码 "繾"的字符编码 "塀"的字符编码 "噸"的字符编码 "儲"的字符编码 "㵿"的字符编码 "𢝡"的字符编码 "􀄓"的字符编码 "𐒩"的字符编码 ""的字符编码 "횻"的字符编码 "鼣"的字符编码 ""的字符编码 "鱨"的字符编码 "跳"的字符编码 "♧"的字符编码 "襞"的字符编码 "憄"的字符编码 "⨄"的字符编码 "𛈿"的字符编码 ""的字符编码 ""的字符编码 "㠅"的字符编码 "훕"的字符编码 "꼻"的字符编码 "23,29€š…"的字符编码 "룁"的字符编码 "􌺌"的字符编码 "滨"的字符编码 "憎"的字符编码 ""的字符编码 "躚"的字符编码 "巷"的字符编码 "嶷"的字符编码 "ᶳ"的字符编码 "ޕ"的字符编码 "ɭ"的字符编码 "𩬠"的字符编码 "񂁩mm"的字符编码 "𢴀"的字符编码 "杩"的字符编码 ""的字符编码 "隽"的字符编码 "章"的字符编码 "ԗ"的字符编码 "隴"的字符编码 "528"的字符编码 "񃏡"的字符编码 "㚕"的字符编码 ""的字符编码 ""的字符编码 ""的字符编码 "껍"的字符编码 "࠽"的字符编码 "墓"的字符编码 "𪼘"的字符编码 "𝑡"的字符编码 "𒁯"的字符编码 "绯"的字符编码 "ື"的字符编码 ""的字符编码 "668"的字符编码 "4"的字符编码 "򤹒"的字符编码 "噹"的字符编码 "攢"的字符编码 "𨋠"的字符编码 "魀"的字符编码 "𧂯"的字符编码 "鄂"的字符编码 "立"的字符编码 "+"的字符编码 "䨫"的字符编码 "⍷"的字符编码 "􀀮"的字符编码 ""的字符编码 "⹀"的字符编码 "ᨋ"的字符编码 "맞"的字符编码 "342"的字符编码 "176"的字符编码 "𢀀"的字符编码 "꧅"的字符编码 "䨇"的字符编码 "砬"的字符编码 ""的字符编码 "㟏"的字符编码 "𗍼"的字符编码 "衅"的字符编码 "訽"的字符编码 "來"的字符编码 "貂"的字符编码 ""的字符编码 "븢"的字符编码 "؊"的字符编码 "绍"的字符编码 "𛆻"的字符编码 "𓋙"的字符编码 ""的字符编码 "龩"的字符编码 "珮"的字符编码 ""的字符编码 "贡"的字符编码 "瓛"的字符编码 "𘡙"的字符编码 "Ⰹ"的字符编码 "妍"的字符编码 "᐀"的字符编码 "㓑"的字符编码 ""的字符编码 "唐"的字符编码 "𐰧"的字符编码 "鸿"的字符编码 ""的字符编码 ""的字符编码 "䈫"的字符编码 "󠅠"的字符编码 ""的字符编码 "𠸀"的字符编码 ""的字符编码 ""的字符编码 "ASCII"的字符编码 ""的字符编码 ""的字符编码 "􀀯"的字符编码 "蠦"的字符编码 "㘂"的字符编码 ""的字符编码 "神"的字符编码 "𤾸"的字符编码 "㑇"的字符编码 "["的字符编码 ""的字符编码 ""的字符编码 ""的字符编码 "嗯"的字符编码 "fuck"的字符编码 ""的字符编码 "󝷝"的字符编码 ""的字符编码 "3f3f"的字符编码 "ꙮ"的字符编码 ""的字符编码 ""的字符编码 ""的字符编码 "䛯"的字符编码 "倸"的字符编码 "㿼"的字符编码 "꿀"的字符编码 "󠲱"的字符编码 "点"的字符编码 ""的字符编码 ""的字符编码 ""的字符编码 "領収証"的字符编码 ""的字符编码 ""的字符编码 ""的字符编码 "붐"的字符编码 "11ƒÂ¥€šÃ‚ 悸"的字符编码 "਍"的字符编码 "攜"的字符编码 ""的字符编码 "𫢂"的字符编码 "𣄼"的字符编码 ""的字符编码 ""的字符编码 ""的字符编码 ""的字符编码 ""的字符编码 "亞"的字符编码 ""的字符编码 "╧"的字符编码 "𓃽"的字符编码 ""的字符编码 "金"的字符编码 ""的字符编码 ""的字符编码 ""的字符编码 "篌"的字符编码 "𠲓"的字符编码 " "的字符编码 "쀉"的字符编码 ""的字符编码 "ꐊ"的字符编码 "邡"的字符编码 "126"的字符编码 "š"的字符编码 "ဢ"的字符编码 "藥"的字符编码 ""的字符编码 "䲟"的字符编码 ""的字符编码 ""的字符编码 "因數"的字符编码 ""的字符编码 "本ニュースレターのお問い合わせ"的字符编码 "煨"的字符编码 "Ȕ"的字符编码 "𢽫"的字符编码 ""的字符编码 "𓀍"的字符编码 "𓅖"的字符编码 "竊"的字符编码 "掳"的字符编码 ""的字符编码 ""的字符编码 "╀"的字符编码 "𒈺"的字符编码 "𮠈"的字符编码 "𗗍"的字符编码 "㒂"的字符编码 "􀃏"的字符编码 "坒"的字符编码 "ㄅ"的字符编码 "󰄩"的字符编码 ""的字符编码 "𣢬"的字符编码 "륡"的字符编码 "荫"的字符编码 "䌭"的字符编码 "綉"的字符编码 ""的字符编码 "㟖"的字符编码 "𠊪"的字符编码 "已"的字符编码 "𡠅"的字符编码 "▌"的字符编码 ""的字符编码 "E7E1"的字符编码 "Dz"的字符编码 "𒃪"的字符编码 ""的字符编码 "㴆"的字符编码 "稊"的字符编码 "𭳰"的字符编码 "𐧯"的字符编码 "Ď"的字符编码 "𨬫"的字符编码 ""的字符编码 "ᓈ"的字符编码 "ꓨ"的字符编码
相关联接: RGB颜色转16进制颜色 编码大全 ASCII编码表 泰文编码表 GB2312编码表 GB18030编码表 繁体编码表 Unicode编码表 Unicode32位编码表 韩文编码表 日文编码表 UTF-8编码表 中文编码比较 字符查询编码 编码查询字符 UNICODE区域表 所有汉字 常用汉字 偏门汉字 转义字符 字符转换编码 字符转换BG2312编码 字符转换BG18030编码 字符转换BIG5编码 字符转换Unicode编码 汉字笔画大全 国家区号 相关知识 Html5超酷超炫效果 颜色选择器